REGULAMIN

I. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych. Dokonanie rezerwacji  poprzez wpłatę zadatku bądź całości ceny za wynajem pokoju/domu na konto 50 1020 5558 1111 1415 7000 0052  jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu. Umowa pomiędzy Klientem a Właścicielem obiektu zostaje zawarta w momencie zaksięgowania się zadatku lub całości kwoty na rachunku. Klient zobowiązany jest do przesłania e-mailem lub sms’em potwierdzenia dokonania wpłaty powyższych kwot (zachowując określone terminy wpłaty podane przy rezerwacji wstępnej)

II. Zasady rezerwacji

1. Rezerwacja telefoniczna lub e-mailowa

2. W celu dokonania rezerwacji należy skontaktować się telefonicznie lub też e-mailowo  – w tym przypadku należy podać w wiadomości elektronicznej ilość osób, ich dane oraz termin pobytu.

3. Koliba nad Białką informuje Klienta o wysokości zadatku ,bądź zadatków ,całości kwoty oraz terminów wpłat tychże zadatków, co stanowi rezerwację wstępną.

4. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania na rachunku bankowym zadatku(ów) lub całości kwoty wyłącznie  w terminach wskazanych w rezerwacji wstępnej .  O ile nie została opłacona cała należność za pobyt ,a tylko zadatek, pozostałą kwotę należności należy uiścić niezwłocznie w dniu przyjazdu u osoby przekazującej klucze do pokoju.

III. Anulowanie rezerwacji

W przypadku anulacji przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem od tej reguły będzie sytuacja, gdy Klient wskaże nowego Klienta na ten sam pokój i w tym samym terminie. W takim przypadku Klient otrzyma zwrot wpłaconego zadatku, nie wcześniej niż 7 dni po zakończeniu wynajmu osoby wskazanej. Nowy klient przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

IV. Zmiany w rezerwacji

Chęć zmiany terminu w dokonanej rezerwacji, Klient powinien zgłosić nie później niż na14 dni przed wyznaczoną w zamówieniu datą przyjazdu. Tylko pod tym warunkiem Koliba nad Białką rozpatrzy proponowane zmiany i o decyzji poinformuje Klienta. W przypadku, gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa zadatek nie podlega zwrotowi.

W przypadku kiedy Klient po przyjeździe do apartamentu, będzie chciał zrezygnować z pobytu w nim ,zobligowany będzie do uiszczenia reszty ceny za pobyt lub nie będzie zwrócona mu kwota za cały pobyt -w przypadku całkowitej wpłaty .Powyższe ma zastosowanie w przypadku dopełnienia przez Wynajmującego staranności w przedstawieniu klientowi oferty związanej z apartamentem.

V. Warunki umowy najmu

1. Umowa Najmu jest zawarta pomiędzy Właścicielem obiektu ,a Klientem i obejmuje wyłącznie wynajem obiektu

2. Cena – podana w opisie  obejmuje opłaty za media (prąd, woda, ogrzewanie – w sezonie grzewczym), pościel  oraz sprzątanie końcowe.  Obowiązuje  opłata klimatyczna w wysokości 1,30 PLN za osobę za każdy dzień pobytu, doliczana jest dodatkowo do kwoty należności za pobyt.

3. Odbiór kluczy – przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z Właścicielem domu. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu, chyba, że inaczej uzgodniono .

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu.

5. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Właściciela apartamentu o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić go  na szkodę.

6. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody Właściciela.

7. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu oraz zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.

VI. Zasady obowiązujące podczas pobytu

1 .Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby podanej podczas rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną w rezerwacji Właściciel może odmówić wydania kluczy do obiektu.

2. Każdy z Klientów zobowiązany jest do poszanowania mienia Właściciela oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego. W przypadku stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, Właściciel ma prawo i obowiązek interweniować, aż do natychmiastowego zerwania umowy włącznie. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia pokoju :dokładnego zamykania drzwi, zamknięcia  okien przy każdorazowym  opuszczeniu obiektu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób postronnych.

3.Wcześniejszy, nieuzgodniony, wyjazd Klienta bez przekazania pokoju przy udziale Właściciela, może spowodować roszczenia ze strony tej firmy.

VII. Zwierzęta w Domu Gościnnym Koliba nad Białką są akceptowane

VIII. W Domu Gościnnym Koliba nad Białką jest całkowity zakaz palenia z wyjątkiem miejsc wyznaczonych tj. taras.

IX. Wystąpienie sił wyższych

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien